Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelem

Személyes adatok védelme és információbiztonság

A soron következő szabályok meghatározzák a Peter’s Bt. adatvédelmi politikáját, részletesen ismertetik hogyan használjuk a weboldalunk böngészésekor, vagy online rendeléskor, esetleg az üzletünkben kitöltött regisztrációs nyomtatványunkon az Ön által megadott személyes információkat.

Az adatkezelés jogalapja

A Peter’s Bt. a www.kishercegshop.hu (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a weboldalra látogatók és a weboldalon vagy személyesen regisztrálók (a továbbiakban: Érintett) adatait kezeli. Az Érintett a Weboldal használatával és/vagy az üzletben történő regisztrációjával elfogadja és hozzájárul az Adatvédelmi Szabályzatunkban foglaltakhoz.

A személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos törvényekkel és jogszabályokkal (GDPR) összhangban személyes adatnak minősül bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ. Alapvetően az említett személyes adatok amelyeket a Társaság kezel, vezeték és utónévből, a lakhelyből, az e-mail címből, a személyazonosító számból, telefonszámból, ügyfél azonosítóból, a termékek kiszállítása érdekében adott kiszállítási azonosító kódból stb. állnak.

A Kishercegshop által gyűjtött és kezelt személyes adatok a következők: vezetéknév és utónév, lakcím (a termékek kiszállításához szükséges postai cím), e-mail cím, telefonszám, egységes egyedi azonosító (UUID – universal unique identifiers), ügyfél azonosító, számlázási adatok (rendelés véglegesítéséhez), hang, banki adatok (a rendelés visszafizetése esetén), közösségi média fiók. Nem gyűjtünk, illetve kezelünk bármely más módon szenzitívnek minősülő, a GDPR által különleges adatként meghatározott személyes adatot. Továbbá nem kívánjuk 18 év alatti személy személyes adatát gyűjteni, illetve tárolni. 

Szolgáltató (adatkezelő) megnevezése:

Cégnév: Peters’Bt. 

Székhely: 1026 Budapest, Balogh Ádám utca 23.

Levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 55.

Telefon: +3630 282-7181

E-mail: shop.kisherceg@gmail.com

Adószám: 28643825-2-41

Cégjegyzékszám: Cg. 01-06-419610

Tárhely szolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Cím: H-1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.

Tel: +36 1 700 2323 

E-mail: info@mhosting.hu

Adószám: 23495919-2-41

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-968314

Hírlevél szolgáltató:

Cégnév: ……..

Székhely: ……….

Levelezési cím: …………..

Telefon: ……………

Adószám: ………………..

Cégjegyzékszám: …………………

A weboldal látogatóinak adatai

Adatkezelés célja: webshop működésének biztosítása, ellenőrzése, fizetés, kiszállítás, biztonsági események megelőzése, utólagos kiértékelése.

Adatkezelés jogalapja: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Személyes információnak minősül bármely olyan típusú adat, amely Önt egyénileg azonosítja (pl. név, e-mail cím vagy telefonszám).

 

A Peter’s Bt. a birtokába jutó személyes adatokat az elvárható legnagyobb gondossággal kezeli, a begyűjtött információkat nem adja ki és nem terjeszti. Az adatokat kizárólag a rendelések teljesítéséhez és az ügyfelek teljes körű tájékoztatásához, kiszolgálásához használja, a folyamatban lévő promóciók, vagy a rendelések állapotának kommunikálására, és semmilyen esetben nem adja át azokat egy harmadik fél részére. A begyűjtött információk a következők: név, szállítási és számlázási cím, telefonszám. A hitelkártya információkhoz nem férünk hozzá, nem gyűjtjük, és nem mentjük el.

 

Bármikor megváltoztathatja vagy törölheti adatbázisunkból az Ön által megadott személyes információkat. Ha módosítani kívánja személyes adatait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a +36 30 282 7181-es telefonszámon, vagy küldjön emailt a shop.kisherceg@gmail címre.

 

Az adatvédelmi irányelveinkben történt bármilyen változás esetén mielőbb tájékoztatjuk Önt, főként, ha a módosítás befolyásolja az Ön által megadott személyes adatok felhasználási módját. Mindezek mellett, arra ösztönözzük felhasználóinkat, hogy legyenek felelősek saját adataik titkosságáért, időről-időre ellenőrizzék szabályzatunkat, és ha szükséges, frissítsék a beállításokat.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről, és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) követelményeinek megfelelően a Peter’s Bt. köteles az Ön személyes adatait biztonságosan kezelni és csak a fentiekben már meghatározott célokra használni.

 

Személyes adatok védelme – az új Uniós Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) megfelelően

 

Adatfeldolgozási tájékoztató

Az online ügyfélregisztrációs űrlapon, vagy az üzletben kitöltött regisztrációs nyomtatványon és a jövőbeni kereskedelmi ügyletek során gyűjtött személyes adatokat a szerződéskötés és a szerződésben foglaltak teljesítése céljából feldolgozzuk. Ez az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul.

 

Az online ügyfélregisztrációs űrlapon és a jövőbeli üzleti tranzakciókon keresztül gyűjtött személyes adatait használni fogjuk a célból is, hogy tájékoztassuk Önt reklám- és marketingkampányainkról. Ez az adatfeldolgozás szintén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul.

 

Jogi érdekeinket követjük annak érdekében, hogy ajánlatainkról és szolgáltatásainkról tájékoztassuk Önt, illetve, hogy ügyfélkapcsolatainkat bővítsük. Amennyiben beleegyezését adta személyes adatainak felhasználására, úgy e-mailben, SMS-ben vagy telefonon információt szolgáltatunk az Ön számára. Ebben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti járunk el.

 

A személyes adatok kedvezményezettjei

A fent említett célok elérése érdekében felhatalmazott szolgáltatókkal dolgozunk együtt, akik a GDPR 28. cikke értelmében garanciát nyújtanak az új adatkezelési rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Ide tartoznak tárhelyszolgáltatóink, szerviz platformjaink és karbantartási szolgáltatásaink, futárszolgáltatóink, e-maileket és SMS-eket küldő szolgáltatóink.

 

Szerződés révén biztosítjuk, hogy szolgáltatóink az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, még akkor is, ha a személyes információkat egy olyan országba továbbítják, ahol rendszerint eltérő szintű adatvédelem érvényes, és amelyre vonatkozóan az Európai Bizottság nem hozott döntést. Az adatok továbbításának lehetséges címzettjein túl, az adatkezelő nem továbbítja más címzetteknek a személyes adatokat, kivéve, ha törvény szerinti kötelezettsége indokolja azt.

 

Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak 

A következő adatokra van szükség ahhoz, hogy az ügyfél regisztráció és a szerződéskötés megtörténjen: az ügyfél/cég neve, ipari szektor, a vállalkozás jogi formája, számlázási cím, cég telefonszám, adószám (EU-s ügyfelek számára HÉA-azonosító szám), a vásárlásra jogosult személy azonosító adatai (pl. cégtulajdonos), a vásárlásra jogosult személy funkciója (pl. cégtulajdonos vagy vevő), illetve bizonyító okirat a cég létezésére.

 

Az ügyfél regisztráció során gyűjtött adatok további részét Ön önként adja meg. Mivel a további adatok nem jogi követelmény vagy szerződési feltétel, így amennyiben nem szeretné, nem kell biztosítania ezeket az adatokat. Semmilyen következménnyel nem jár az Ön számára az, ha nem biztosítja számunkra ezeket az adatokat.

 

Személyes adatait az ügyfélkapcsolat megszűnéséig tároljuk, utána csak abban az esetben tároljuk, ha jogi kötelezettségünk indokolja, például az állami hatóságoknak, az adóhatóságnak kell bemutatni az adatokat. A személyes adatok tárolása és átadása a hatóságoknak az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1.c) pontja értelmében.

 

 

Felhasználóinkat a következő jogok illetik meg:

Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),

A pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),

A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adattörlési kérelemről más adatkezelőket is tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),

Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),

Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),

Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),

Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás sérti a GDPR rendelkezéseit (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása maga után vonhatja a fenti adatkezelési tájékoztató módosulását. Ilyen esetekben mindig tájékoztatjuk Önt a bekövetkezett változásokról. Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén újra kérjük az Ön hozzájárulását.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu